چرا طبقه کارگر و جامعه در ایران نمی تواند مستقیماً دست به انقلاب سوسیالیستی بزند؟ – سیامک ستوده

در نشست وبیناری فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در این هفته، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار و کنشگر سیاسی، در گفتگویی با «سیامک ستوده» محقق و نویسنده و از کنشگران با سابقه، به بحث در رابطه با «مراحل انقلاب در ایران» پرداختند.

این دو کنشگر سیاسی با سابقه، در این برنامه «مراحل انقلاب در ایران» را از دیدگاههای مختلف مورد بحث و ارزیابی قرار دادند.

«سیامک ستوده»، نویسنده و کنشگر سیاسی، اینگونه بحث را آغاز کرد: در جوامع سرمایه داری مثل ایران، بر اساس قانون تکامل اجتماعی، در هر جامعه ای رشد نیروی مولد به جایی میرسد که مناسبات دیگر قادر به حفظ آن نیست، و انقلابی رخ میدهد و جامعه وارد مرحله بعد می شود، ما در مطالعه تاریخ شاهد این هستیم که نظامات اجتماعی از نظامات ماقبل تاریخ به برده داری و فئودالی و سرمایه داری تکامل پیدا می کند.
در همه اینها، یک طبقه مورد استثمار و تحت سرکوب است که برمیخیزد و حاکمیت را سرنگون می کند.
سوال اینجاست که وقتی به جامعه سرمایه داری کنونی میرسیم تضاد اساسی بین کارگر و سرمایه است پس مرحله انقلاب، انقلاب سوسیالیستی است، اما چرا در بعضی جوامع سرمایه داری و دیکتاتوری مطلق مثل ایران، چرا نمی تواند انقلاب سوسیالیستی باشد؟ و طبقه کارگر و جامعه نمی تواند مستقیماً دست به انقلاب سوسیایستی بزند؟

این سوال بسیار اساسی است. مارکس وقتی که مراحل تاریخی را توضیح میداد در جایی گفته بود که این توضیح که جامعه از مراحل برده داری به فئودالی و سپس به سرمایه داری و بعداً به سوسیالیسم منتهی می شود ،در مورد اروپا صدق میکند.

بررسی های مشخص مارکس و مطالعات وی از انقلابهای اروپا او را به این نتیجه میرساند که در انقلاب ۱۸۴۸ انقلاب آلمان با انقلاب کبیر فرانسه که پنجاه سال قبل اتفاق افتاده بود یک فرق اساسی داشت و آن اینکه در انقلاب کبیر فرانسه بورژوازی یک نیروی انقلابی بود و بنابراین انقلابی عمل کرد و فئودالیسم را ساقط کرد و هدفهای انقلاب دموکراتیک در فرانسه به نتیجه رسید ولی وقتی که در آلمان رخ داد بورژوازی به انقلاب خیانت کرد و با سلطنت و فئودالیته متحد شد و انقلاب را شکست داد. فرق انقلاب کبیر فرانسه و آلمان این بود.

در ادامه فایل تصویری مربوط به بخش‌هایی از این گفتگو ، در برنامه نشست وبیناری گذار آمده است. این فایل‌های در شبکه های اجتماعی سامانه گذار قابل دسترسی می باشد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

10 + نوزده =