کلیدواژه: آرمان بندی امیرآباد

دادگاه تجدیدنظر چهار شهروند بهایی در کرمان برگزار شد

اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر ۴ شهروند بهایی در کرمان که هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌بودند، برگزار شد. روز یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، دادگاه تجدیدنظر ۴ شهروند بهایی ساکن کرمان به نام‌های...