کلیدواژه: آزادی و استقلال

کلاب هاوس

همچنان استبداد، زمینه‌ها و چرایی؟ بخش سوم

همراهی با مردم ایران در راستای گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد همچنان استبداد، زمینه‌ها و چرایی؟ بخش سوم همراهی با مردم ایران برای یافتن راهکارهای گذار خشونت‌پرهیز برای نیل به آزادی و استقلال...