کلیدواژه: استبداد حاکم

اتحاد برای گذار از استبداد حاکم

https://youtu.be/HxN3KPVWBNI علی ساکی ، فعال سیاسی که میهمان برنامه همراهان مردم ایران بوده اند در ارتباط با موضوع برنامه به شرایط بحرانی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان عوامل مهم در شکل گیری جنبش ها و...