کلیدواژه: استمرار استبداد

این نظام برای استمرار استبداد بوجود آمده است

https://www.youtube.com/watch?v=j5Bv0y1FrGE با توجه به موضوع برنامه اینکه چرا پس از ۱۲۶ سال انقلاب مشروطه استبداد در ایران باقی مانده است پاسخ میهمانان برنامه را در این باره میشنویم - برنامه همراهان مردم ایران - شنبه...