کلیدواژه: استیصال

همراهان مردم ایران

جامعه ای که اسیر جبر و استیصال شده است

https://www.youtube.com/watch?v=5yDFiGlTwIc در جالیکه ساره ترین نیازهای جامعه نادیده گرفته شده است نباید انتظار داشت که جنبش بر مبنای خردگرایی باشد البته میتواند چشم انداز اینده باشد - همراهان مردم ایران - شنبه ۲ آپریل ۲۰۲۲...