کلیدواژه: افشین حیرتیان

افشین حیرتیان بازداشت شد

افشین حیرتیان شهروند بهایی و از فعالین جمعیت دفاع از کودکان کار روز جمعه  ۲۸ مهر ۱۳۹۶ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش گذار، مامورین امنیتی  پس از ورود به منزل افشین...