کلیدواژه: امنیت ملی

پروین محمدی

پروین محمدی باز هم تعریف وارونه ی “امنیت ملی”

منافع ملی ، منافع اکثریت جامعه یعنی صف میلیونی ۹۹ درصدی هاست و دقیقا کسانی که منافع ۹۹ درصد جامعه را به خطر انداخته اند باید به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام...