پنج‌شنبه 21 سپتامبر 2023 تهران 12:39

کلیدواژه: بررسی و نقد نظرات بحران جهانی سرمایه

گفتمان نوین چپ؛ بررسی و نقد نظرات بحران جهانی سرمایه

در این برنامه در رابطه با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی دنیا و بالاخص در ارتباط با بررسی و نقد نظرات بحران جهانی سرمایه گفتگو شده است. در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد،...