کلیدواژه: برق سراوان

کابل برق

دستاورد جمهوری اسلامی؛ سرقت ۶۴ کیلومتر کابل شبکه برق سراوان

با مدیریت و درماندگی جمهوری اسلامی که منجر به وضعیت بد معیشتی و اقتصادی شده است، سرقت ها در بلوچستان افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، به نقل از...