کلیدواژه: برون رفت از بحران سرمایه داری

گفتمان نوین چپ؛ گفتگوی “رضا بدیعی” مدیر سامانه‌ی گذار با “سیروس دادبه” پژوهشگر و کنشگر سیاسی چپ

در این بخش به بررسی راه‌حل‌های گوناگون برای برون رفت از بحران سرمایه‌داری در جهان معاصر پرداختند. "رضا بدیعی" با تشریح ویژگی‌های دوران سرمایه‌داری از جمله تشدید اختلافات طبقاتی، رشد نیروهای مولده و نقش آن...