کلیدواژه: بیماری ژنتیکی و عصبی

فریاد مظلومیت بیماران SMA را بشنوید

بیماران مبتلا به SMA و خانواده‌های آنها در اعتراض به عدم واردات داروهای مورد نیاز درمان این بیماری به کشور، در مقابل ساختمان مجلس نظام تجمع برگزار کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛...