کلیدواژه: بیکار شدن کارگران

کارگران ایران مایه تبریز از ابتدای امسال با تعطیلی کارخانه بیکار شده‌اند

کارخانه‌ی ایران مایه که متعلق به یک سرمایه‌دار ترکیه‌ای است، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تعطیل شده است. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ یکی از این کارگران می‌گوید: در آذر ۱۳۹۹ حدود ۴۰نفر از...