کلیدواژه: بی توجهی حکومت

بی توجهی حکومت به خواسته ها و اعتراض معلمان

https://www.youtube.com/watch?v=HWOcKABlf7U تفسیر خبر به زبان کردی روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ - ۲۷ آذر ۱۴۰۰ - در برنامه همراهان مردم ایران با یدی بلدی