کلیدواژه: تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اهواز

 تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اهواز

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اهواز، مقابل اداره کل تامین اجتماعی این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ روز یکشنبه ۳۰ آبانماه، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین...