کلیدواژه: تحولات بنیادین

فرایند گذار از استبداد از سالها پیش آغاز شده است

https://www.youtube.com/watch?v=uB7h1yW7-Os تحولات بنیادین به معنای از بین بردن استبداد و استقرار دموکراسی تنها واکنش اندیشمندان و خردمندان است . کنشگر باید اخلاق مدار باشد در ابتدا با خود باید صادق باشد . مردم ایران برای...