کلیدواژه: تشکل یابی مستقل

کامران ساختمانگر

تشکل یابی مستقل و انتخاب نوع تشکل امر خود کارگران است

آنچه مسلم است اینکه طبقه کار بعنوان استثمار شدگان جهان نابرابر و مملو از تبعیض برای پیشبرد نبرد سرنوشت ساز و طبقاتی خود با دشمنان طبقه کارگر همانا بورژوازی جهانی نیاز به خودآگاهی طبقاتی،...