کلیدواژه: تظاهرات کشاورزان اصفهان

افزایش بحران کرونا بعلت ناکارآمدی حکومت

https://www.youtube.com/watch?v=RUn-V4-hGsY در بخش نخست رضا بدیعی به تظاهرات کشاورزان اصفهان اشاره نمودند که توانسته اند به درستی از تاکتیکهای مناسبی برای بیان اعتراضات خود استفاده نمایند و در ادامه برنامه همراهان مردم ایران یدی بلدی...