کلیدواژه: تغییرات اصلاحی

آیا با یک حکومت استبدادی میتوان منتظر تغییرات اصلاحی در جامعه بود؟

https://www.youtube.com/watch?v=d4gJfHx-eZo در بخش پایانی برنامه میهمانان و همراهان مردم ایران هر یک از دیدگاه خود به این سوال پاسخ داده اند - شنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ - ۲۵ دی ۱۴۰۰