کلیدواژه: تغییرات در ایران

همراهان مردم ایران

تغییرات در ایران بسیار شگرف است

https://www.youtube.com/watch?v=M2zDu_i0NYI با در نظر گرفتن روند جنبش ها و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی در عرصه های گوناگون جامعه ایران در حال رسیدن به دموکراسی است- همراهان مردم ایران - شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۲- ۶...