کلیدواژه: تغییرات ساختاری

جمهوری اسلامی مستعمره پوتین شده است

https://www.youtube.com/watch?v=cjYUbTA6TLo مردم با تکیه بر قدرت خودشان میتوانند تغییرات ساختاری را در کشور بوجود بیاورند. همراهان مردم ایران ۲۳شنبه - آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبشت ۱۴۰۱