کلیدواژه: توسعه و دموکراسی

هدف باید حفظ منافع ملی و مردم باشد

https://youtu.be/o2jrBFpzw0U برای گذار از وضع موجود و حرکت به سوی پیشرفت ، توسعه و دموکراسی باید یک هدف را معین نمود و از دسته بندی کردن افراد نیز خودداری کرد. بخشی از گفتگوی سالار عبادی...