کلیدواژه: جامعه ما از مذهب

همراهان مردم ایران

جامعه ما از مذهب گذشته است

https://www.youtube.com/watch?v=YXgtXIL9CMc مردم خاهان یک زندگی نرمان و بدون دین سیاسی میخواهند چون دانسته اند که دین یک موضوع کاملا شخصی است . ما با یک حکومت مستبد و دیکتاتور که تنها با ابزار سرکوب خود...