کلیدواژه: جمیله ندایی

در تاریخ بشریت زنان جای برابر نداشتند

https://youtu.be/7azqjNuk3hw جمیله ندایی بعنوان میهمان برنامه همراهان مردم ایران روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ - ۲۷ آذر ۱۴۰۰ به موضوع مبارزات زنان اشاره نمود و اینکه زنان همیشه برای حکومت ما پاشنه آشیل محسوب میشدند...