کلیدواژه: جنبش های مدنی و اجتماعی

همراهان مردم ایران

جنبش های مدنی و اجتماعی محل ستیز و مبارزه با ستیز و مبارزه است

https://www.youtube.com/watch?v=E3mfgfu3j-U این فعالیتها صورت اعتراضی را خلق میکنند. در حوزه سیاسی باید ازادی سیاسی باشد. گفتگوی میهمانان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲ آپریل ۲۰۲۲- ۱۳ فروردین ۱۴۰۱