کلیدواژه: جنبش ها و فعالیتهای متفاوت همگرایی

همراهان مردم ایران

همگرایی و همدلی بین جنبش ها مهم است

https://www.youtube.com/watch?v=SbTQ_0SiuaA از نظر زمانی جامعه میبایست کوشش کند تا بین جنبش ها و فعالیتهای متفاوت همگرایی و اتحاد بوجود آوردهمانند کار بزرگی که کشاورزان اصفهان در عرض یک هفته انجام دادند یا جنبش معلمان در...