کلیدواژه: حسن نائب هاشم

حکومت تمایل به سرنگونی دارد

https://www.youtube.com/watch?v=52IqBahvyno دکتر حسن نائب هاشم در برنامه همراهان مردم ایران ضمن اشاره به تاثیر اعتراضات و اعتصابات فلج کننده که منجر به پیروزی انقلاب ۵۷ اشاره نموده و اظهار داشتنند که قدرت تمایل به سرنگونی...

در سالهای اخیر وقایع منفی در حال افزایش بوده است

https://youtu.be/sXnkeAgNtLo دکتر حسن نائب هاشم در این بخش از برنامه همراهان مردم ایران به درباره مسائلی که در ایران از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل شده است پرداخته و اظهار نمودند که برای...