کلیدواژه: حکومت استبدادی

جمال شیرازی،استبداد حاکم ،کلاب هاوس هماد،(۵ شهریور۱۴۰۱)

جمال شیرازی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۵ شهریور۱۴۰۱، در مورد استبداد حاکم اظهار داشت:" این حکومت استبدادی دو مشکل برای ما ایجاد کرده است، علاوه بر مشکل جهان سرمایه داری که...

این حکومت استبدادی اصلاح پذیر نیست

https://www.youtube.com/watch?v=LfvHsnoQXzI در بخش دوم این نشست ؛ بهمن بامداد در باره ماهیت اصلی حکومت استبداد جمهوری اسلامی میگوید که رسالت اصلی انها در بحران سازی است - روز شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱