کلیدواژه: حکومت دموکراتیک

همراهان مردم ایران

نقش اساسی روشنفکران و فعالان سیاسی چیست؟

https://www.youtube.com/watch?v=3HCNjDL9rmg اینکه چرا هنوز جامعه ما نتوانسته یک حکومت دموکراتیک باشد چون زمینه های آن نه از زمان انقلاب مشروطه و نه در دوره حکومت هایی که بوده اند هیچگاه فراهم نشده است و متاسفانه...