کلیدواژه: حکومت سرکوب

معلمان نقش مهمی در ایجاد تشکل های صنفی و اجتماعی داشتند

https://www.youtube.com/watch?v=fhd3K5hKv5w در زمان انقلاب ۵۷ معلمان نقش برجسته ای در تشکل های اجتماعی داشته اند و جز اولین گروههایی بودند که از طرف حکومت سرکوب شدند . حکومت صدها معلم را از کار اخراج کرد...

خمینی بنیانگذار حکومت سرکوب و جنایت بود

https://youtu.be/wExj-YYc_Q0 همزمان با روی کار آمدن حکومت با قتل دگراندیشان ، واژه هایی در جامعه عنوان کردند تا با استناد بر باورهای مذهبی و ناآگاهی مردم بتوانند افراد آگاه و فرهیخته و مشوقان جامعه را...