کلیدواژه: حکومت فاسد جمهوری اسلامی

این حکومت فاسد و خائن به منافع ملی است

https://youtu.be/ViB_rCmQBu0 رضا بدیعی در ادامه به سیاست های ناکارآمد حکومت فاسد جمهوری اسلامی اشاره نمودند و توضیح دادند که چگونه در طی چند سال عمر خود جنبش مردمی را به طرز وحشیانه ای سرکوب نمودند...