کلیدواژه: حکومت های مذهبی

همراهان مردم ایران

دین، عامل بازتولید استبداد است

https://www.youtube.com/watch?v=Bbc9TgDTQX0 متاسفانه عامل مذهب و بخصوص شیعه گری مردم را منفعل کرده و همه در انتظار یک منجی هستند که بیاید و تغییر ایجاد کند و همین بزرگترین عامل برای تداوم استبداد در حکومت های...