کلیدواژه: خواهان دموکراسی یا خواهان نان

خواهان دموکراسی یا خواهان نان

https://www.youtube.com/watch?v=Lbi-fQs5STM&ab_channel=GozaarNet جهانگیر گلزار بعنوان یکی از میهمانان این نشست اظهار نمودند که اگر فشار تحریم ها بر جامعه و مردم افزایش یاد مردم چه چیزی را میخواهند؟ دموکراسی یا نان ؟