کلیدواژه: دادگاه مردمی آبان ۹۸

دادگاه مردمی آبان ۹۸

https://www.youtube.com/watch?v=fCo4FSbcLPk&ab_channel=GozaarNet بهمن بامداد در ادامه برنامه همراهان مردم ایران به جزئیات بیشتری درباره این دادگاه ارائه نمودند.