کلیدواژه: دموکراتیک

ساختار باید دموکراتیک باشد

https://www.youtube.com/watch?v=9awL07eeSWI در ادامه برنامه همراهان مردم ایران گفتگوها و نظرات دوستان و میهمانان برنامه را درباره موضوع برنامه میشنویم - روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ - ۲۷ آذر ۱۴۰۰