کلیدواژه: دموکراسی در حال تهدید شدن است

همراهان مردم ایران

دموکراسی در حال تهدید شدن است

https://www.youtube.com/watch?v=rxiddYOMJ18 ما وظیفه داریم صدای مردم ایران باشیم - همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۷ فروردین ۱۴۰۱