کلیدواژه: دمکراسی

همراهان مردم ایران

هم چالش و هم چشم انداز، خود دموکراسی است

https://www.youtube.com/watch?v=8EL5AlHQoeM هزاران خامنه ای و ملا عمر در بین ما هستند چون هنوز درک درستی از دموکراسی نداریم و تا این مساله حل نشود نه گذار از استبداد داریم و نه چشم انداز خوبی- گفتگوی...

فشار خارجی و تحریم اقتصادی میتواند به استقرار دموکراسی کمک کند یا خیر؟

https://www.youtube.com/watch?v=mwoXnr55qPg&ab_channel=GozaarNet سینا بسطامی در پاسخ به سوال یکی از میهمانان در این نشست به این سوال پاسخ میدهند