کلیدواژه: دکتر حسن نائب هاشم

گزارشی از حقوق بشر با دکتر حسن نائب هاشم

https://www.youtube.com/watch?v=OHbNn_JBbSk برنامه همراهان مردم ایران - روز شنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ - ۲۵ دی ۱۴۰۰