کلیدواژه: دکتر حسن ناییب هاشم

اتحاد و همگرایی دموکراسی‌خواهان در ایران یک ضرورت است.

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...