کلیدواژه: راههای براندازی

راههای براندازی چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت؟

https://youtu.be/Xa_eKLABtpc برای عبور از استبداد موجود در ایران راههایی وجود دارد اما باید خواهان تغییرات بنیادی در ساختار موجود باشیم یعنی براندازی به شیوه دموکراتیک. برانداز نمیتواند هویت سیاسی یا استراتژی یک مبارزه را تعیین...