کلیدواژه: رژیم محکوم به فروپاشی است

همراهان مردم ایران

رژیم محکوم به فروپاشی است

https://www.youtube.com/watch?v=UUyEB5uD6OQ گفتگوی میهمانان و همراهان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲ - ۳ اردیبشت ۱۴۰۱