کلیدواژه: زخم مردم

همراهان مردم ایران

آنها مرحمی بر زخم مردم نبودند

https://www.youtube.com/watch?v=-mIjCLWsf8A گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۲ - ۱۶ بهمن ۱۴۰۰