کلیدواژه: زمان انقلاب

معلمان نقش مهمی در ایجاد تشکل های صنفی و اجتماعی داشتند

https://www.youtube.com/watch?v=fhd3K5hKv5w در زمان انقلاب ۵۷ معلمان نقش برجسته ای در تشکل های اجتماعی داشته اند و جز اولین گروههایی بودند که از طرف حکومت سرکوب شدند . حکومت صدها معلم را از کار اخراج کرد...