کلیدواژه: زمینه آموزش

همراهان مردم ایران

باید زمینه آموزش برای مبارزه فراهم باشد

https://www.youtube.com/watch?v=e22dEk87ypU گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲ آپریل ۲۰۲۲- ۱۳ فروردین ۱۴۰۱