کلیدواژه: ساختار استبداد

همراهان مردم ایران

بررسی راهکارها برای تغییر بنیادی در ساختار استبداد

https://www.youtube.com/watch?v=WBYvw94ILJ4 گفتگوی بهمن بامداد در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۲ - ۱۶ بهمن ۱۴۰۰