کلیدواژه: سرنوشت ایران به دست مردم ایران تغییر میکند

هرماهان مردم ایران

سرنوشت ایران به دست مردم ایران تغییر میکند

https://www.youtube.com/watch?v=ZGEp0ZtdOeE اگر مردم به قدرت خود باور داشته باشند میتوانند باعث تغییرات بنیادین در ایران شوند. برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبشت ۱۴۰۱