کلیدواژه: سرکوب اعتراضات مردمی

سرکوب اعتراضات مردمی اصفهان توسط نیروهای حکومتی

https://youtu.be/QQeDeLt88m0 در برنامه همراهان مردم ایران در بخش نخست رضا بدیعی اشاره نمودند که مبارزه بین استبداد خواهان و آزادی خواهان در کشور به نقطه تعیین کننده ای رسیده است و در ادامه صحبتهای بهمن...