کلیدواژه: سیدرسول طالب مقدم

احضار رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه انقلاب تهران

رسول طالب مقدم، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تلگرام خود این خبر را منتشر کرده و نوشته‌است...

سیدرسول طالب مقدم، فعال کارگری با سپردن وثیقه و قرار کفالت از زندان آزاد شد

سیدرسول طالب‌ مقدم فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران با سپردن وثیقه و قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. سیدرسول طالب مقدم ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که در...