کلیدواژه: سیل در خوزستان

چه‌ن خه‌ور وزوان کردی روژیل شه مه له لاین ریکخراوی فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی وداد

له برنامی‌ ای هه‌فته شه‌مه ۲۹ سه‌رماوز ۱۳۹۹ یدی بلدی چه‌ن دنگ و باس وخذمه‌تتان ره‌سند -رشیان خه‌لک سلیمانیه و ناو خیاوانیل آرای وضعیت آبوری ونیان موجه‌ی کارودسیل -له برنامی سالی که تید بودجی فریگ نیانه...