کلیدواژه: شورای شهر شیراز

مهدی حاجتی با قید وثیقه آزاد شد

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشت شده بود، روز جاری با قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد. به گزارش گذار، مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز...

آزادی مهدی حاجتی به صبح روز بعد موکول شد

آزادی مهدی حاجتی، یکی از اعضای شورای شهر شیراز، که به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشت شده بود، به روز بعد موکول شد. به گزارش گذار، آزادی مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که...

بازداشت یکی از اعضای شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از بهاییان

یک عضو هیات رئیسه شورای شهر شیراز، از بازداشت “مهدی حاجتی” یکی از اعضای این شورا، به دلیل حمایت از شهروندان بهایی خبر داد. به گزارش گذار، مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از...